Kelionių įsigijimo sąlygos

|

Šios įsigijimo sąlygos taikomos VšĮ „Jaunimo laisvalaikio tinklas“ (toliau – kelionių organizatorius) organizuotoms kelionėms, po atitinkamais prekybiniais ženklais, kurie oficialiai yra paskelbti kelionių organizatoriaus internetinėje svetainėje – http://jlt.lt.

1.     SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

1.1 Kelionės organizatorius įsipareigoja:

1.1.1. Organizuoti turistui(-ams) turistinę kelionę pagal programą, nurodytą internetiniame puslapyje http://jlt.lt, http://www.militarytours.lt/ ar kitoje kelionę aprašančioje medžiagoje, arba, jeigu kelionę aprašančioje medžiagoje nurodytos kelionės programoje buvo padaryti pakeitimai iki šios sutarties pasirašymo, pagal pakeistą programą. Programa arba kita kelionę aprašanti medžiaga arba pakeista programa yra neatskiriamas šios sutarties priedas.

1.1.2. Nesurinkus minimalaus turistų skaičiaus (8), pranešti raštu apie kelionės anuliavimą likus ne mažiau kaip 7-ioms kalendorinėms dienoms iki kelionės pradžios.

1.1.3. Pateikti turistui(-ams) dokumentą, kuriame būtų pateikta tiksli ir neklaidinanti informacija apie tai, kur vykstama, kelionės maršrutą (išvykimo, grįžimo vietas, datas ir laiką bei lankomas vietas ir šalis, nurodant  datas, kada į jas vykstama ir išvykstama) ir jo pakeitimus, kelionėje teikiamas paslaugas, numatytas kelionę aprašančioje medžiagoje, transporto priemones, kuriomis vykstama, jų charakteristikas ir kategoriją, apgyvendinimo tipą, objekto vietą, kategoriją ar patogumų lygį ir pagrindinius ypatumus bei klasę (pagal atitinkamas priimančiosios valstybės taisykles), maitinimą, valstybių į kurias vykstama, pasienio formalumus ir vizų gavimo tvarką, įvežamų daiktų kiekio, skaičiaus ir draudimų reikalavimus, laiką, per kurį gaunamos vizos, sutarties įforminimo tvarką bei sąlygas, visą kelionės kainą, kainos dalį, kuri turi būti sumokėta iš anksto.

1.1.4. Tais atvejais, kai kelionių organizatorius sutartimi įsipareigoja suteikti turistui apgyvendinimo paslaugas, atitinkančias konkrečią kategoriją pagal priimančios šalies taisykles, nenurodant konkretaus apgyvendinimo paslaugų teikėjo, Kelionių organizatorius iki sutarties pasirašymo informuoja turistą apie apgyvendinimo tipą, kategoriją bei maitinimą. Kelionių organizatorius taip pat suteikia informaciją apie patogumų, paslaugų ir pramogų lygį, kiekį ir kokybę bei galimus jų skirtumus, priklausančius nuo konkretaus apgyvendinimo paslaugų teikėjo.

1.1.5. Prieš kelionę rašytine forma turistui pateikti: informaciją apie tarpines stotis ir sustojimo laiką, buvimo vietą bei informaciją apie keleivio vietą transporto priemonėje (išskyrus lėktuvą bei nenumatytus techninius sustojimus), Kelionių organizatoriaus vietinio atstovo pavardę, adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą ar vietinių kelionių pardavimo agentų, į kuriuos turistas galėtų kreiptis pagalbos, adresus ir telefono numerius, jei tokių kelionių pardavimo agentų nėra, turistui nurodyti telefono numerį, kuriuo jis galėtų skambinti nenumatytu atveju, ar informaciją, kuri jam padėtų susisiekti su kelionių organizatoriumi ir (ar) kelionių pardavimo agentu, informaciją apie valstybių, į kurias vykstama, epidemiologinę būklę, imunoprofilaktikos reikalavimus, kuriuos reikia įvykdyti vykstant į kelionę, informaciją apie sveikatos draudimo įforminimo tvarką, informaciją apie neprivalomas draudimo sutartis, pagal kurias atlyginamos turisto išlaidos dėl organizuotos turistinės kelionės atšaukimo arba pagalbos išlaidos, informaciją apie valiutų keitimo sąlygas ir tvarką. Jei į kelionę vyksta nepilnamečiai, pateikti tėvams ar globėjams informaciją, leisiančią tiesiogiai susisiekti su vaiku ar atsakingu asmeniu vaiko buvimo vietoje.

1.1.6. Turisto(-ų) pateiktus asmens duomenis naudoti tik kelionės dokumentų įforminimui.

1.2. Turistas(-ai) įsipareigoja:

1.2.1. Sudarant sutartį, jeigu iki kelionės pradžios lieka daugiau kaip 30 kalendorinių dienų, sumokėti už kelionę 45 proc. dydžio avansą, ir likutį sumokėti ne vėliau kaip likus 30 kalendorinių dienų iki išvykimo. Sudarant sutartį, jeigu iki kelionės pradžios lieka mažiau kaip 30 kalendorinių dienų, iš karto sumokėti už kelionę visą kainą. Pateikti visą informaciją ir dokumentus reikalingus kelionės organizatoriui įvykdyti šią sutartį, atvykti laiku į nurodytą pirminę bei kelionės vadovo nurodytas išvykimo vietas, taip pat ir tarpines, kelionėje turėti tvarkingą asmens dokumentą, galiojantį 6 mėn. po kelionės pabaigos; laikytis organizatoriaus nurodymų dėl kelionės ar atskirų jos dalių vykdymo; laikytis viešosios tvarkos, tarptautinių keleivių vežimo taisyklių, bagažo gabenimo tvarkos ir į šalį įvežamų daiktų kiekio, skaičiaus ir draudimų reikalavimų, rūpintis savo asmeninių daiktų saugumu. Vykdyti pasienio ir muitinės tarnybų nurodymus. Vykstant į kelionę su nepilnamečiais vaikais, laikytis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 302 patvirtinto Vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes, nepriklausančias Šengeno erdvei, tvarkos aprašo.

1.2.2. Atsakyti už kelionės metu padarytą žalą (sugadintą viešbučio inventorių, transporto priemones ir kt.). Jeigu žala padaryta nepilnamečio, visus nuostolius už jį apmoka atsakingas asmuo. Jeigu turistas prisiima kaltę ir sutinka atlyginti žalą, žalą reikia atlyginti vietoje. Tais atvejais, kai turistas kaltės neprisiima, kelionės organizatorius turi teisę žalą išieškoti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Turistas neprivalo atlyginti žalos, atsiradusios dėl nenugalimos jėgos.

1.3. Turistas, pagrindinė šios sutarties šalis, privalo informuoti kitus turistus – naudos gavėjus, kad turistinė kelionė yra organizuojama tik pagal šioje sutartyje nurodytas sąlygas ir visi turistai privalo vykdyti visas sutarties sąlygas.

1.4. Turistas yra pilnai atsakingas už savo sveikatos būklę kelionės metu, turistas yra visiškai atsakingas už savo veiksmus kelionės metu, kurie gali įtakoti jo sveikatos būklę. Organizatorius neprisiima jokios atsakomybės už nelaimingus atsitikimus kelionės metu.

2.     TEISĖ ATSISAKYTI SUTARTIES

2.1. Turisto teisė atsisakyti sutarties:

2.1.1. Turistas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti sutarties. Sutarties atsisakymas įsigalioja nuo jo pareiškimo momento.

2.1.2. Jeigu turistas atsisako sutarties dėl aplinkybių, už kurias jis atsako (t.y. kai aplinkybės, kurios yra pagrindas atsisakyti sutarties, atsirado dėl paties turisto kaltės, t.y. dėl jo tyčinių veiksmų ar neatsargumo), jis turi atlyginti kelionės organizatoriui nuostolius, padarytus dėl tokio atsisakymo. Nuostolių dydis kiekvienu konkrečiu atveju įvertinamas atsižvelgiant į tiesioginio vežėjo (-ų), viešbučių ir kitų paslaugų teikėjų, kurių paslaugomis naudojasi kelionių organizatorius išlaidas bei negautas pajamas. Nuostolių dydis šiuo atveju negali viršyti maksimalios vienos kelionės kainos. Sutarties nutraukimo kaina priklausomai nuo autobusų nuomos kompanijų, viešbučių ir kitų paslaugų tiekėjų nustatytų paslaugų atsisakymo taisyklių. Pagrindinių sutarties sąlygų keitimas turisto iniciatyva dėl nuo turisto priklausančių priežasčių yra prilyginamas sutarties atsisakymui.

Šalys susitaria ir sutinka, kad turistui apgyvendinimo paslaugų viešbutyje, kai šios paslaugos parduodamos taikant tiesioginių paslaugų teikėjų akcijas/pasiūlymus/nuolaidas, nuostoliai dėl turisto sutarties atsisakymo yra 100 % kelionės kainos.

Šalys susitaria ir sutinka, kad turistui atsisakius organizuojamos kelionės, nuostolių dėl turisto sutarties atsisakymo dydis priklauso nuo likusio laiko iki kelionės pradžios:

Sutarties nutraukimo laikas Nuostoliai dėl turisto atsisakymo procentais
Daugiau kaip 35 dienos iki išvykimo 20 % kelionės kainos
Nuo 34 iki 20 dienų iki išvykimo 40 % kelionės kainos
Nuo 19 iki 14 dienų iki išvykimo 85 % kelionės kainos
Likus 14 ir mažiau dienų iki išvykimo 100 % kelionės kainos

2.1.3. Jeigu turistas atsisako sutarties dėl su juo susijusių aplinkybių (kaip ligos, sužeidimų, individualumo ar panašūs atvejai), kurių jis negali kontroliuoti ir kurių sutarties sudarymo metu negalėjo protingai numatyti, kelionių organizatorius turi teisę reikalauti atlyginti patirtus tiesioginius nuostolius, padarytus dėl tokio atsisakymo, išskyrus atvejus, kai sutarties atsisakoma dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. Šiame punkte nurodytais atvejais atlygintinų tiesioginių nuostolių dydis negali viršyti sutartyje nustatytos kelionės kainos.

2.1.4.  Esant turisto atsisakymui dalyvauti bet kurioje kelionių programoje ir abiejoms šalims sutarus dėl atitinkamo pinigų grąžinimo, visi patiriami bankinio pavedinimo mokesčiai yra išskaičiuojami iš grąžintinos pinigų sumos.

2.1.5. Turistui atsisakius sutarties 2.1.2. ar 2.1.3. punktuose numatytais atvejai, kelionių organizatorius, reikalaudamas turisto atlyginti nuostolius, turistui pageidaujant, privalo pateikti patirtų nuostolių dydį patvirtinančius įrodymus.

2.1.6. Jeigu turistas atsisako sutarties dėl aplinkybių, už kurias atsako kelionių organizatorius ar asmuo, kurio pagalba kelionių organizatorius naudojasi, jis turi teisę reikalauti, kad jam būtų grąžinti už kelionę sumokėti pinigai arba jo sutikimu kompensuota kitu būdu.

2.2. Kelionių organizatoriaus teisė atsisakyti sutarties:

2.2.1. Kelionių organizatorius turi teisę atsisakyti sutarties tik dėl svarbių priežasčių, apie kurias jis nedelsdamas informuoja turistą.

2.2.2. Jeigu kelionių organizatorius atsisako sutarties dėl aplinkybių, už kurias turistas neatsako, jis privalo pasiūlyti turistui naują, tokios pat ar geresnės kokybės alternatyvų kelionės variantą. Jeigu dėl pagrįstu priežasčių nėra galimybės pasiūlyti alternatyvią kelionę arba turistas pasiūlytos naujos kelionės atsisako, jis turi teisę reikalauti, kad jam būtų grąžinti už neįvykusią kelionę sumokėti pinigai.

2.3. Kelionės organizatorius, atsisakęs sutarties, privalo organizuoti kelionę iš naujo arba grąžinti turistui pinigus už kelionę. Žala neatlyginama tais atvejais, kai sutarties atsisakoma dėl 1.1.2 punkto aplinkybių arba nenugalimos jėgos.

2.4. Kai, nutraukus sutartį, kelionių organizatoriui ir (ar) kelionių pardavimo agentui atsiranda pareiga grąžinti turistui visus ar dalį už kelionę sumokėtų pinigų, pinigai turi būti grąžinti į turisto nurodytą sąskaitą per 10 darbo dienų nuo sutarties nutraukimo.

3.     SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMAS

3.1. Kelionės organizatorius dėl svarbių priežasčių, apie kurias jis nedelsdamas informuoja turistą, gali pakeisti atitinkamą sutarties sąlygą. Turistas turi teisę atsisakyti keisti sutartį.

3.2. Kelionės organizatorius turi teisę, likus iki kelionės pradžios ne mažiau kaip 20 dienų, padidinti kelionės kainą dėl to, kad pasikeičia vežimo išlaidos, įskaitant išlaidas degalams, privalomiems mokesčiams ar atitinkamų valiutų keitimui. Kelionės organizatorius nurodo, kodėl padidėjo kaina ir kaip buvo apskaičiuotas kainos padidėjimas. Turistas turi teisę atsisakyti kainos didinimo.

3.3. Jeigu turistas atsisako keisti sutarties sąlygas 3.1, 3.2 punktų atvejais, kelionės organizatorius įgyja teisę atsisakyti sutarties. Tokiu atveju turistas turi teisę reikalauti grąžinti už kelionę sumokėtus pinigus arba, jei kelionė iš dalies jau įvyko, kompensuoti proporcingą jų dalį. Jei kelionės organizatorius atsisako sutarties po to, kai turistas atsisako keisti sutarties sąlygas 3.1 punkto atvejais, tai atitinkamai taikomas šios sutarties 2.3 punktas.

4.     SUTARTIES ŠALIŲ PASIKEITIMAS

4.1. Bet kuris šios sutarties turistas turi teisę, likus iki kelionės pradžios ne mažiau kaip 7 dienoms, perleisti savo teisę į kelionę trečiajam (kelionę perimančiam) asmeniui, kuris vykdys visas sutarties sąlygas.

4.2. Tais atvejais, kai toks perleidimas prieštarauja asmens, kurio pagalba kelionės organizatorius naudojasi, taisyklėms (t.y. jei per laiką, likusį iki kelionės pradžios, jau neleidžiama užsakyti vietos transporto priemonėje ir (ar) viešbutyje naujo asmens vardu), turistui turi būti pateiktos šios taisyklės.

4.3. Toks perleidimas turi būti įformintas sutartimi, atitinkančia Civilinio kodekso reikalavimus, su trečiuoju (kelionę perimančiu) asmeniu, o kelionę perimantis asmuo, sudaręs sutartį, ar turistas, perleidęs kelionę, apie tai raštu privalo pranešti kelionės organizatoriui ir perduoti informaciją bei dokumentus, reikalingus sklandžiai įvykdyti šią sutartį kelionę perėmusio asmens atžvilgiu. Teisę į kelionę perleidžiantis turistas ir  trečiasis (kelionę perimantis) asmuo, perėmęs kelionę, atsako solidariai kelionės organizatoriui už kelionės kainos ir išlaidų, susijusių su teisės į kelionę perleidimu, sumokėjimą. Jeigu kelionės perleidimas yra neįmanomas dėl 4.2. punkte minėtų priežasčių, turistas turi teisę nutraukti sutartį, sumokėdamas 2.1.2. punkte nurodytą nutraukimo mokestį.

5.     ATSAKOMYBĖ UŽ NETINKAMĄ SUTARTIES VYKDYMĄ

5.1. Jeigu sutartis nėra vykdoma pagal turisto protingus lūkesčius, kurių pagal sutarties sąlygas ir teikiamų paslaugų pobūdį turistas galėjo turėti, kelionės organizatorius privalo atlyginti turistui nuostolius. Kelionės organizatorius ar asmuo, kurio pagalba kelionės organizatorius naudojasi, neatsako už netinkamą sutarties vykdymą, jeigu:

5.1.1. dėl netinkamo sutarties įvykdymo kaltas turistas (1.2.1 punkto sąlygų nevykdymas ir kt. panašios priežastys).

5.1.2. už netinkamą sutarties vykdymą, kurio kelionės organizatorius nenumatė ir negalėjo numatyti, atsako trečiasis asmuo, nesusijęs su šia sutartimi.

5.1.3. sutartis netinkamai vykdoma dėl nenugalimos jėgos arba dėl įvykio, kurio kelionės organizatorius ar asmuo, kurio pagalba kelionės organizatorius naudojosi, atsižvelgiant į visą įmanomą jų apdairumą, nenumatė ir negalėjo numatyti.

5.2. Jeigu sutartis vykdoma ne pagal turisto lūkesčius, kelionės organizatorius, atsižvelgdamas į konkrečias aplinkybes, privalo teikti turistui visokeriopą pagalbą ir paramą. Jeigu priežastis, dėl kurios sutartis nėra tinkamai vykdoma, susijusi su pačiu turistu, kelionės organizatorius turi teikti turistui tokią pagalbą ir paramą, kurios, remiantis protingumo kriterijumi, gali būti reikalaujama iš kelionės organizatoriaus pagal sutartį. Šiuo atveju kelionės organizatoriaus išlaidas, susijusias su tokios pagalbos ir paramos teikimu, turi atlyginti pats turistas. Jeigu už netinkamą sutarties vykdymą atsako kelionės organizatorius arba asmuo, kurio pagalba jis naudojasi (5.1 punktas), tai visas išlaidas, susijusias su papildomos pagalbos ir paramos teikimu  turistui, apmoka pats kelionės organizatorius.

5.3. Jeigu prasidėjus kelionei paaiškėja, kad kelionių organizatorius negalės įvykdyti pagrindinės sutartų paslaugų dalies, tai jis privalo pasiūlyti turistui (-ams) tinkamas alternatyvias paslaugas už tokią pačią kainą sutartyje nurodytam terminui bei kompensuoti turistui anksčiau pasiūlytų ir faktiškai suteiktų paslaugų kainos skirtumą. Jeigu kelionių organizatorius dėl pagrįstų priežasčių negali  pasiūlyti alternatyvių paslaugų arba dėl protingų priežasčių turistas jų atsisakė, kelionių organizatorius, be papildomo užmokesčio, turi užtikrinti turisto grąžinimą atgal arba nuvežimą į kitą vietovę, dėl kurios sutinka turistas, taip pat grąžinti turistui pinigus už nesuteiktas paslaugas (grąžinama tik dėl nesuteiktos paslaugų dalies).

5.4. Kelionės organizatorius neturi teisės riboti ar panaikinti savo civilinę atsakomybę už žalą, padarytą turistui, jeigu žala padaroma dėl kelionės organizatoriaus tyčios ar didelio neatsargumo.

5.5. Turistui padaryta turtinė ir neturtinė žala atlyginama Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

5.6. Kelionių organizatorius atsako už kataloge ar kitoje kelionę aprašančioje medžiagoje, kuri yra neatskiriama šios sutarties dalis, pateiktos informacijos teisingumą ir tikslumą, išskyrus bent vieną iš šių atvejų, kai:

5.6.1. turistui iki sutarties sudarymo buvo pranešta apie šios informacijos pasikeitimus, o kelionę aprašančioje medžiagoje buvo aiškiai numatyta pakeitimų galimybė.

5.6.2. pakeitimai daromi po sutarties sudarymo abiejų šalių rašytiniu susitarimu.

6.     BENDROSIOS SĄLYGOS

6.1. Turisto teises gina Civilinis kodeksas, Vartotojų teisių apsaugos įstatymas, Reklamos įstatymas, Turizmo įstatymas bei kiti įstatymai ir poįstatyminiai teisės aktai bei ši sutartis.

6.2. Jei turistas(-ai) ne dėl organizatoriaus kaltės negauna įvažiavimo vizos, pamiršta ar pameta asmens dokumentus, jei dokumentai yra netvarkingi ir neparuošti kelionei, jeigu neatvyksta į pirminę išvykimo bei kelionės vadovo nurodytas išvykimo vietas, savavališkai nutraukia kelionę ar atsisako dalies paslaugų, kelionės organizatorius neatsako ir su tuo susijusių išlaidų turistui (-ams) neapmoka.

6.3. Kelionės metu atsiradusias pretenzijas dėl sutarties netinkamo vykdymo ar neįvykdymo, turistas turi nedelsdamas pareikšti žodžiu kelionių organizatoriaus vietiniam atstovui arba kelionės vadovui, o jei šių nėra, – kelionių organizatoriui. Pretenzijos dėl nesprendžiamų ar netinkamai sprendžiamų problemų turi būti pareikštos raštu. Nepavykus pretenzijų išspęsti kelionės metu, turistas pretenzijas kelionių organizatoriui gali pareikšti raštu per 15 darbo dienų nuo kelionės pabaigos. Kelionių organizatorius privalo turistui raštu atsakyti į pareikštas pretenzijas per 15 darbo dienų nuo pretenzijų gavimo dienos. Ginčai dėl sutarties netinkamo  vykdymo ar nevykdymo sprendžiami derybomis, o jei nepavyksta susitarti – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.pretenzijos nedelsiant turi būti pareiškiamos kelionės organizatoriaus atstovui arba kelionių vadovui, jiems nesiėmus pretenzijų spręsti – turi būti pateikiamos vietoje raštu. Nepavykus konflikto išspręsti, pretenzijas kelionės organizatoriui galima pareikšti raštu per 15 darbo dienų nuo kelionės pabaigos; kelionės organizatorius privalo raštu atsakyti į pretenzijas per 15 darbo dienų nuo pretenzijų gavimo dienos. Ginčai sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

6.4. Po šios sutarties pasirašymo, sutarties sąlygų esminiai pakeitimai (pagrindinė sutartų paslaugų dalis ir kaina) galimi tik abiejų šalių rašytiniu susitarimu.

6.5. Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 8 straipsnio 10 dalį įgyvendinančių ir kitų teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka turistai dėl turizmo paslaugų teikėjų prievolių nevykdymo gali kreiptis į Valstybinį turizmo departamentą.

6.6. Turistas taip pat patvirtina, kad prieš sudarydamas šią sutartį, gavo visą informaciją apie kelionę ir (ar) gavo nuorodą į kelionių organizatoriaus internetinį puslapį, kur tokia informacija yra patiekiama. Turistas patvirtina, jog tokį informacijos pateikimą jis laiko tinkamu ir priimtinu.

7.      ŠALIŲ REKVIZITAI

Kelionės organizatorius (pagrindinė sutarties šalis)

VšĮ „Jaunimo laisvalaikio tinklas“
Šarkuvos g. 11-4, Kaunas, LT48155
Įm. k. 304102112
Mob. Tel. Nr. +370 655 80970
LT197300010144546786
AB „Swedbank“

 

Parašas    A.V

Vardas, pavardė

Turistas, pasirašantis sutartį

 

 

 

 

  

Turisto parašas     A.V

Vardas, pavardė